Slide 1
ANBI

ANBI Gegevens

  • Statutaire naam: Dullertsstichting, gevestigd te Arnhem
  • Fiscaal nummer: 002987570
  • Contactgegevens
  • Bestuurssamenstelling
  • Beleidsplan
  • Beloningsbeleid: De heer Dullert bepaalde bij de oprichting dat bestuursleden een beloning genieten van eenhonderd gulden. Thans staat in artikel 8 van de statuten dat de bestuurders jaarlijks een onkostenvergoeding van € 45,- ontvangen. Overigens ontvangen zij geen beloning. De medewerkers van de stichting vallen niet onder enige cao maar in het beloningsbeleid wordt aansluiting gezocht bij de Salaristabel gemeenteambtenaren, voor de rentmeester is een specifieke beloningsregeling getroffen.
  • Doelstelling: de stichting heeft ten doel het doen van eenmalige giften- alsmede het verlenen van langdurige jaarlijkse ondersteuning aan natuurlijke personen die wonen in het werkgebied van de stichting en die daarvoor wegens hun financiële of maatschappelijke omstandigheden in aanmerking komen. Daarnaast verleent de stichting –binnen het werkgebied-  eenmalige giften aan instellingen van liefdadigheid of met sociale doeleinden die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Toelichting op de staat van baten en lasten
  • Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Related Articles